หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Created by : , Publish 06 Oct 2017 , Views 123

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ที่    1 / 2560
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
-----------------------------------


                ด้วยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (Click)

        การรับสมัคร
            1. กำหนดการรับสมัคร
                - วันที่ 6 – 18 ตุลาคม 2560   ประกาศรับสมัคร
                - วันที่ 20 ตุลาคม 2560  ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.dti.or.th
                - วันที่ 31 ตุลาคม 2560  ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบคัดเลือกโดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา เวลา 08.30 น . เป็นต้นไป ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
                - สำหรับวันที่ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
            2. การยื่นใบสมัคร
                - ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
                - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  (องค์การมหาชน) ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (โดยถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นสำคัญ)
                 - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล recruitment@dti.or.th
            ทั้งนี้ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 980 6688 ต่อ 1135 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิงค์
                         ประกาศ    วันที่  5  ตุลาคม พ.ศ. 2560
คณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap