หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
Created by : , Publish 16 Aug 2017 , Views 154

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่อง  รับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2560

---------------------------------


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้พิการเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 อัตรา   รายละเอียดดังต่อไปนี้

 

   1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อไปนี้

         1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ธุรการส่วนการเงิน)


         1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้าง(ธุรการส่วนกลาง)

   2. กำหนดการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2560  :

2.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 2สิงหาคม 2560

2.2 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบทางจิตวิทยา ระหว่างวันที่  20- 22 กันยายน  2560 ( จะแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง)

2.3 ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกฯ และ/หรือ ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 29 กันยายน 2560


   3.    ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  (File Word) 
160801093442_3Application_DTI.doc
หรือดาวน์โหลดใบสมัคร (File PDF) ได้ที่

160801093507_3Application_DTI.pdf

กรอกรายละเอียดพร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการสมัครงานทุกฉบับ” ให้ครบถ้วน ส่งถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล 3 ช่องทาง ได้แก่

                      3.1   ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 –- 16.30 น.

                      3.2   ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่  47/433  หมู่ 3 ต.บ้านใหม่   อ.ปากเกร็ด   จ.นนทบุรี 11120 วงเล็บมุมซองล่างด้านขวา (สมัครงาน) โดยจะถือวันที่ ลงประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 2สิงหาคม 2559 เป็นสำคัญ

                      3.3   ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประการสมัครงานผ่านทางอีเมล์ มาที่ recruitment@dti.or.th และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร โดย “รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ส่งในวันทดสอบสัมภาษณ์อีกครั้ง

   4.    เอกสารประกอบการสมัคร

                      4.1   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกจำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกันและถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน)

                      4.2   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

                      4.3    สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ                         

                      4.4    สำเนาทะเบียนบ้าน

                      4.5   สำเนา Transcripts  และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

                      4.6   หนังสือรับรองเงินเดือน โดยให้ระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

                      4.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

                      4.8   เนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

                      4.9   อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                     สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นใบสมัคร พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น

   5.   ขั้นตอนการคัดเลือก  

                      5.1   คัดเลือกคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัคร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา, ประสบการณ์ทำงานรวม, ประสบการณ์ตรงในตำแหน่งงาน ข้อมูลหรือหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงในใบสมัคร  ทั้งนี้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

                      5.2   ผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จาก คณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้าง รวมทั้งต้องเข้าทดสอบทางจิตวิทยา หากผู้สมัครที่ไม่เข้ารับการทดสอบจิตวิทยาหรือทดสอบทางจิตวิทยาไม่ผ่าน สถาบันจะไม่รับบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างในทุกกรณี

                      5.3   ผู้สมัครที่มีคะแนนการสัมภาษณ์ เกินกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนสอบทั้งหมด รวมทั้งผ่านการทดสอบทางจิตวิทยา จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกและบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ

                            หากตำแหน่งงานใดมีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างแล้วแต่ยังมีผู้สมัครคนอื่นๆที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสมสถาบันอาจขึ้นบัญชีผู้สมัครคนนั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะประกาศหรือแจ้งให้รับทราบและอาจได้รับการเรียกบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างในภายหลังเมื่อมีตำแหน่งงานว่าง

                      5.4    ขอให้ผู้สมัครที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ,รองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้นเข้ารับการทดสอบ

               6.   หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผู้สมัครมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อให้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจ้างหรือสัญญาทดลองงานแล้วแต่กรณี

               7.    ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครของสถาบันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด


หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133 

email : recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap