หน้าแรก >> สมัครงาน ข่าวสาร HR
ข่าวสาร HR

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาร


เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

--------------------------------------------------


                   เนื่องด้วยผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง 18 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้...(รายละเอียดคลิก)


ผู้สนใจสามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ (แบบฟอร์มใบสมัคร PDF คลิก)


(แบบฟอร์มใบสมัคร Word คลิก)


                   หรือติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 47/433 อาคารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 5 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02 980 6688 ต่อ 2501, 1109


                   ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัคร ตามที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ได้ทางอีเมล recruitment@dti.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง 18 เมษายน 2560  (ถือตามวันเวลาที่ปรากฎในระบบเครือข่ายของอีเมล recruitment@dti.or.th เป็นสำคัญ) หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทน พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)โทร. 02 980 6688 ต่อ 2501, 1109 ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ถึง 18 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ


                   เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดให้ข้อความอันเป็นเท็จจะต้องถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


                   ประโยชน์ตอบแทนของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (รายละเอียดคลิก)


**************************


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap