หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
Created by : , Publish 20 Apr 2016 , Views 47

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  ประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎีการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4

ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

---------------------------------


                     ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครจากใบสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิสอบภาคทฤษฎี และขอแจ้งขั้นตอนที่ผู้สมัครต้องดำเนินการ ดังนี้

                        1.    ผู้สมัครที่มีสิทธิสอบภาคทฤษฎีมีดังนี้ (คลิกดูรายละเอียด)


                        2.     สอบภาคทฤษฎี วันที่ 26 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ชั้น 5  โดยผู้สมัครต้องทำการสอบ 4 รายวิชา คือ (1) ความรู้เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่, (2) ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ, (3) ทดสอบความรู้คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถาบัน, และ (4) การทดสอบทางจิตวิทยา โดยผู้สมัครที่ทำคะแนนสอบภาคทฤษฎีได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป (กำหนดการสอบภาคทฤษฎี...คลิก)
                        3.     ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

                        4.     ผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครทางอีเมล์ขอให้ส่งใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร  โดย“รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ” ภายในวันสอบภาคทฤษฎี รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร

                               4.1  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป (ถ่ายในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน 6 เดือน)

                               4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และ สำเนาทะเบียนบ้าน

                               4.3  สำเนา Transcripts (ตรี โท เอก) และ/หรือ สำเนาปริญญาบัตร (ตรี โท เอก)

                               4.4  หนังสือรับรองเงินเดือน โดยระบุวันที่เริ่มงานจากที่ทำงานปัจจุบัน

                               4.5  สำเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.8, สด.43 หรือ สด.3 เป็นต้น (เฉพาะผู้สมัครชาย)

                               4.6  หนังสือรับรองการผ่านงาน จากหน่วยงานหรือบริษัทที่เคยปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

                               4.7  สำเนาใบประกาศนียบัตร / เกียรติบัตร  (ถ้ามี)

                               4.8  อื่นๆ เช่น สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

                         5.    ผู้สมัครที่เข้าสอบภาคทฤษฎี กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) โดยข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าสอบได้ งดเว้นการสวมเสื้อยืด, กางเกงยีนส์, รองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ โดยสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในเฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยแท่านั้นเข้าทำการสอบภาคทฤษฎี
                        6.    ขอให้ผู้สมัครเตรียมเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบภาคทฤษฎีมาด้วย (ดินสอหรือปากกา)

                     ประกาศ    วันที่  20  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2559คณะกรรมการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในโทร. 02-980-6688 ต่อ 1134

email : recruitment@dti.or.th


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap