หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6
Created by : , Publish 06 Aug 2015 , Views 49
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6
-------------------------------------------

                      ตามที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 6 ขอประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ดังนี้

                       1. ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ฯ มีดังนี้ 

                       2.  ผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา ขอให้แจ้งยืนยันการเข้าทดสอบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2980 6688 ต่อ 1134 ในเวลาราชการ หรืออีเมล์ recruitment@dti.or.th ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ก่อนเวลา 17.00 น. หากผู้สมัครไม่แจ้งยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา

                       3.  กำหนดการเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยา มีดังนี้ 

3.1  วันที่ 21 สิงหาคม 2558
3.1.1  รายงานตัว เวลา 07.30 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (System Integration) : OPS

3.1.2  รายงานตัว  เวลา 08.00 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (Control Engineering) : OSE
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักพัฒนา : OQS

3.1.3  รายงานตัว  เวลา 08.20 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (Flight Control System Integration) : OAE

3.1.4  รายงานตัว  เวลา 09.00 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (Control System) : OCC

3.1.5  รายงานตัว  เวลา 13.00 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (Network Analyst) : OVS

3.1.6  รายงานตัว  เวลา 14.00 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (Mechanical) : ONE

3.1.7  รายงานตัว  เวลา 15.00 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง นักวิจัย (Explosive) : ONE

3.2  วันที่ 24 สิงหาคม 2558  รายงานตัวเวลา 08.00 น.
- ผู้สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ : SPB
- ผู้สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ : SSD

                      4.  ให้ผู้สมัครฯ เข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบทางจิตวิทยาตามวันและเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ชั้น 10 (ห้องสยามปฐพีพิทักษ์) ในการนี้ขอให้ผู้สมัครแต่งกายด้วยชุดสุภาพ, สวมสูท, สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (รองเท้าคัดชู) ข้าราชการสามารถแต่งเครื่องแบบเข้าทดสอบได้ สถาบันขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้สมัครที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น เข้ารับการทดสอบ

                      5.  ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ วันที่ 8 กันยายน 2558

หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
โทร. 02-980-6688 ต่อ 1134,   email : recruitment@dti.or.th

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap