หน้าแรก >> HR ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สทป.
ร่วมงานกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Created by : , Publish 08 May 2015 , Views 408
Q : หากต้องการร่วมงานกับ สทป. จะต้องทำอย่างไร
A : การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานที่ สทป.จะดำเนินการดังนี้
 1. รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป. ตามคุณวุฒิและตำแหน่งงาน โดยจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป.
 2. รับสมัครข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป.
 • - ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกจาก สทป.แล้ว หากลาออกราชการเป็นการถาวร เมื่อต้องทำสัญญากับ สทป.จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป. และสิทธิที่พึ่งได้รับจากทางราชการหลังจากลาออกจากราชการแล้วก็ยังสามารถรับจากทางราชการได้
 • - ข้าราชการที่ผ่านการคัดเลือกจาก สทป.แล้ว หากลาออกราชการเป็นการชั่วคราว (สูงสุดไม่เกิน 4 ปี ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำงาน ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐) เมื่อต้องทำสัญญากับ สทป.จะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการจาก สทป.และให้งดรับสิทธิต่าง ๆ ที่พึงได้รับจากทางราชการ
 • - นับระยะเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานที่ สทป. สำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น และนับเป็นเวลาการครองยศและใช้ทุน
 • - เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและรับเงินเดือน ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งและเงินเดือนเดิม  และได้รับบำเหน็จย้อนหลังปีละ 1 ขั้น

สำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการเป็นการชั่วคราว เพื่อมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน

หมายเหตุ ข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ สทป.ได้

Q : เกณฑ์การคัดสรรบุคลากร

A : สทป. มีความต้องการตำแหน่งต่างๆ เป็นจำนวนมาก แต่เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  จึงมีเกณฑ์การคัดสรรบุคลากร โดยผู้ที่ประสงค์จะร่วมงานกับสถาบันจะต้องผ่านการทดสอบความรู้และการสอบสัมภาษณ์ใด้ตามเกณฑ์ของแต่ละตำแหน่ง

Q : สวัสดิการ
 • A :  ค่ารักษาพยาบาลสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคคลในครอบครัว 100,000.- บาทต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมทบร้อยละ 3 - 8 ของอัตราเงินเดือน
 • เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000 - 30,000.- บาทต่อบุตรหนึ่งคนต่อปี
 • ประกันอุบัติเหตุหมู่และเงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่ความตายหรือทุพพลภาพ
 • เงินช่วยเหลือจัดการงานศพสำหรับเจ้าหน้าที่ 30,000 - 120,000.- บาท

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap