หน้าแรก >> ข่าวสาร ข่าวสารกิจกรรม
ข่าวสารกิจกรรม
    สทป.  พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ ร่วมกับ กรมป่าไม้ พร้อมยกระดับนวัตกรรม ไทยแลนด์ 4.0
   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ร่วมมือกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) ในการสำรวจป่าชุมชนและป่าสงวนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้


  นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้    ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ   ของประเทศ จึงได้บูรณาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจในการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการผลงานวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สู่ ภาคประชาสังคม  เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

  นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา การใช้ประโยชน์ในที่ดิน และดำเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้    ด้วยกลยุทธ์เสริมสร้างความร่วมมือของประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ   ของประเทศ จึงได้บูรณาการร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจในการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการผลงานวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์สู่ ภาคประชาสังคม  เกิดการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือตามยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ 

   พลอากาศเอก ดร. ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  กล่าวว่า สทป. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลในการทำหน้าที่บูรณาการด้านการจัดทำมาตรฐานและให้บริการด้านเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งจัดทำศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดย สทป. มีความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ จึงได้ร่วมมือกับ กรมป่าไม้ ในการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ สนับสนุนการสำรวจพื้นที่ในการทำแผนที่จำลอง 3 มิติ เพื่อวางแผน และประมวลผลงานสำรวจ UAV Photogrammetry รวมทั้งพัฒนาโปรแกรมออกแบบแนวบินและควบคุมการบินประยุกต์ใช้กับงานในการทำแผนที่ เพื่อตรวจสภาพป่าแบบ Real-Time ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการกำหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ


    สทป. และกรมป่าไม้ ได้ตกลงร่วมกันดำเนินการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในการสำรวจพื้นที่ป่าชุมชน และป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงตกลงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างองค์ความรู้ และข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการจัดฝึกอบรมและสัมมนา ซึ่งตกลงร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดำเนินการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทั้งยังช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกันอีกด้วย
   ทั้งนี้ การยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สทป.และ กรมป่าไม้ นั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมในพื้นที่ป่าชุมชน และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap