หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
บทความ : โดรนแหล่งธุรกิจแห่งใหม่ใน New S-Curve


ปัจจุบันเรารู้จักและคุ้นเคยกับอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรนว่าเป็นอากาศยานที่มีผู้ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ สามารถทำการบินได้ในแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติกันเป็นอย่างดีแล้ว โดรนเป็นเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยพหุวิทยาการทางด้านวิศวกรรม โดรนได้รับการบรรจุอยู่ในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) ...

...
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap