หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
Abstract : The knowledge of internal ballistics simulation is quite obscure due to security reason related to rocket imple- mentation for national defense. Internal ballistics simulation involves complex calculation of thrust profile generated by burning solid propellant mass. The design of appropriate solid propellant mass for desired thrust profile requires visualization of propellant mass and overlook how it burns from the start to the end. Object-oriented programming has been used as a tool for simulation of complex mathematic algorithms in many fields. This paper introduced object-oriented programming framework and software architecture for solving complex calculation of thrust profile and visualization of burning solid propellant. JAVA programming language is chosen to implement a test program for proving objected-oriented programming based internal ballistics simulation. The result shows the reasonable trend of thrust profile according to the real behavior of thrust generated by solid propellant. This paper give intuitive idea of implementing simulation tool for designing of solid propellant mass in rocket application.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap