หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
3-2553 Abstract : �Applying an optical mouse by installing it on a grip to track the motion of the work piece would help enhance the efficiency of the grip so it can identify the motion of the work piece when it lifts up the item. The grip was created by using ergonomics in grabbing and lifting the work piece. The grip would receive a signal from the optical mouse and when the path of light is blocked, the grip would move both fingers to grab the work piece until the fingers cannot go any further. This research is done by designing and creating a grip for lifting objects using an optical mouse to track the movements of the work piece and compare the force and the efficiency of a grip using an optical mouse with one using a regular roller mouse. The materials supporting both grip are sponges and rubber lifting objects with the weight of 1 N, 2 N, 3 N and 4 N respectively. The control system for lifting the objects for the grip is a micro-controller. The results of the research indicate that the installation of the optical mouse would use less force than the ordinary roller mouse in lifting the objects and has 15.5% at efficiency 75.5%. As for the material used for supporting the grip, the hand with rubber tips would use less force than the one with sponges and is 3.3% at efficient 70.5%

Author :�ทวิวัชร วีระแกล้ว, อาทิตย์ คําต่าย, และวิชิต บัวแก้ว


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap