หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
11 Abstract : �Rocket-launching device system is the most crucial�mechanism that can negatively affect the unguided rocket firing�precision. Not only the strength of the structure, but also the stability�and accuracy of all associated moving parts, must be taken into the�consideration. During firing, thrust from the rocket can make�launching platform vibrated, while reduces accuracy of the target
shooting. This paper presents a 3 degrees of freedom dynamic system
simulation of the launching device system using MATLAB. The�relationship between thrust of the rocket and vibration characteristics�of the rocket-launching device system is an important portion in�order to analyze and design for more stable and precise launching�mechanism. The result of understudied dynamic system simulation�of a 3 degrees of freedom of rocket-launching device reveals that�thrust of the rocket is significantly correlated with the vibration of
launching device system. The data from the simulation result can be�used lately for the structural design improvement, the firing azimuth�and elevation angle adjustment, sequence of firing, and period of�rocket firing.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap