หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
Abstract :� � บทความนี้กล่าวถึงการศึกษาและพัฒนาการนำสัญญาณภาพจากกล้อง Webcam 2 ตัวมาใช้ในการวัดระยะทาง สำหรับในการพัฒนาการมองเห็นในหุ่นยนต์ โดยใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ รูปทรงเลขาคณิต และเทคนิคของการประมวลผลสัญญาณภาพ ในลักษณะของ กล้องคู่ (Stereo Vision) ด้วยการประมวลผลของระบบโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของวัตถุที่สนใจในภาพสเตริโอสโคปิคและมุมของกรอบภาพ ซึ่งจะทำให้ระบบที่ได้ไม่จำเป็นต้องมีมุมมองของภาพในแบบ�Top view เท่านั้นจึงไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบในที่สูง ผลของการทดลองการวัดระยะทาง พบว่าสามารถทำงานได้โดยมีความ
ผิดพลาดเฉลี่ยของการบอกระยะทางผิดพลาดน้อย


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap