หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
Abstract :� � The objective of this paper aims to present the rapid prototyping technology. It will show the method how�to make the rapid prototyping from the past to present and also introduce the categories of rapid prototyping�which are widely used nowadays. The processes of rapid prototyping in each category are explained in brief.�Furthermore, the importance and benefit of rapid prototyping in research and development are shown. Finally, the
papers will explain the future trend of rapid prototyping which will be potentially applied in field of rapid
manufacturing and mass customization.


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap