หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา บทความวิชาการ
บทความวิชาการ
view Abstract and Download
Abstract : In order to correctly predict the missile flight dynamics and the impact point of missile, the�accuracy of aerodynamic coefficient prediction is key. Traditionally, those coefficients were�predicted using semi-empirical and Experimental Fluid Dynamics (EFD). However, the former�cannot offer sufficient fidelity predict and the latter is increasingly expensive.�Therefore, Defense Technology Institute (DTI) is initiating application and integration of�the alternative approach, Computational Fluid Dynamics (CFD), in the Trajectory Prediction. To�trustfully apply CFD as the design tool in Trajectory prediction, the benchmark CFD simulation�against generally accepted experiment is the significant fist step.�The present paper thus investigate accuracy of CFD prediction for the projectile flow field�using Steady Reynolds-Averaged Navier-Stokes (SRANS) equations with first-order (realizable k-
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap