หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ข้อบังคับ สทป.
ข้อบังคับ สทป.
ข้อบังคับที่เผยแพร่
Created by : Pimchanok , Publish 29 Mar 2019 , Views 294
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ (ฉบับที่2) พ.ศ.2555 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการเงิน การบัญชีและงบประมาณ พ.ศ.2552 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2552 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป(ฉบับที่5) พ.ศ.2553 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป(ฉบับที่6) พ.ศ.2553 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)


ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป (ฉบับที่7) พ.ศ.2555 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2555 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2561 (อยู่ระหว่างการปรับปรุง)
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap