หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
previous 1 2 3 next
บทวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADAS 2018
รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในงาน The Third Asian, Security & Crisis Management Exhibition & Conference หรือ ADAS 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม World Trade Center Metro Manila กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ...
บทวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน Defence Services Asia 2018

          รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในงาน Defence Services Asia 2018 หรือ DSA 2018 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 19 เมษายน 2561 ณ ศูนย์ประชุม MITEC กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ...บทวิเคราะห์ : สรุปอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงในภารกิจทางทหาร 3 เหล่าทัพ
การใช้อุปกรณ์และเครื่องช่วยมือประกอบการฝึกในภารกิจทางทหาร มีการแพร่หลายและเติบโตมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อเทคโนโลยีดิจิตอลและสารสนเทศมีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ระบบอำนวยการและสิ่งอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้ในการฝึกและการจำลองการฝึกเสมือนจริงทางทหารก็ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยสมจริงมากยิ่งขึ้นตามลำดับเช่นเดียวกัน ...

บทวิเคราะห์ : การวิเคราะห์ขีดความสามารถเทคโนโลยีในงาน ADECS 2018
รายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการรวบรวมข้อมูลขีดความสามารถเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้านการจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริงในมิติทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ขององค์กรและบริษัทต่าง ๆ ในงาน Asia Defence Expo & Conference Series 2018 ...

บทวิเคราะห์ : การใช้ UAV ในภารกิจการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
อากาศยานไร้คนขับเป็นหนึ่งในประเภทของอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก หมายความว่าอากาศยานที่ควบคุมการบินโดยผู้ควบคุมการบินอยู่ภายนอกอากาศยานและใช้ระบบควบคุมอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับมีรูปร่าง ขนาด รูปแบบ และเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป ...

บทวิเคราะห์ : ยุทโธปกรณ์และปฏิบัติการโจมตีแหล่งผลิตอาวุธเคมีของซีเรียด้วยขีปนาวุธร่อน
ในปัจจุบันพื้นที่ตะวันออกกลาง (Middle East) จัดเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความขัดแย้งในรูปแบบที่มีความซับซ้อนสูงจากการแทรกแซงของชาติมหาอำนาจ (อาทิ สหรัฐอเมริกาและพันธมิตร รัสเซีย) และชาติที่มีอิทธิพลสูง(ซาอุดีอาระเบีย อิสราเอล ตุรกี และอิหร่าน) โดยรอบ รวมถึงชนกลุ่มน้อย/กองกำลังติดอาวุธในพื้นที่ (เคิร์ด ISIS และ FSA) มาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน ...

บทวิเคราะห์ : การบูรณาการใช้เทคโนโลยีการจำลองเสมือนจริง (Virtual Reality Technology) ในปัจจุบัน
การจัดการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจทางทหารและพลเรือน ต้องจัดเตรียมงบประมาณเพื่อบริหารจัดการฝึกอบรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน บ่อยครั้งความยากของการบริหารจัดการความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมแบบการฝึกจริง (Live Training) นั้น ...

บทวิเคราะห์ : การก่อการร้ายโดยอากาศยานไร้คนขับ (UAV)
อากาศยานไร้คนขับ (UAV : Unmanned Aerial Vehicle) หรือที่คนทั่วไปเรียกกันติดปากว่า โดรน (Drone) นั้น ถูกค้นคว้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีรูปลักษณ์ในปัจจุบันที่หลากหลายและถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในภารกิจทางทหารและพลเรือน อีกทั้งการที่มีผู้ผลิตในตลาดเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ...

บทวิเคราะห์ : ขีดความสามารถอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Country) ที่มีขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดดเด่นในหลายส่วน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มประเทศตะวันตก
และสหรัฐอเมริกาในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในเอเชีย-แปซิฟิก ...

บทวิเคราะห์ : ยุทธศาสตร์การอุตสาหกรรมอาวุธและการป้องกันประเทศของสิงคโปร์ : ที่มาและที่ไป
บทวิเคราะห์นี้เป็นเนื้อหาทางวิชาการที่นำเสนอคุณลักษณะทางสังคม การเมือง การทหาร ด้วยการให้รายละเอียดประวัติความเป็นมาของกองทัพ และการวิเคราะห์ปัจจัยผู้นำการเมืองและการทหารที่มีต่อยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ...

บทวิเคราะห์: ระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ
เมื่อตัวเลขจำนวนอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์เพิ่มสูงขึ้น จำนวนเหตุการณ์ที่บุคคลทั่วไปใช้อากาศยานไร้คนขับบินเข้าสู่พื้นที่หวงห้ามก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัว จากเหตุการณ์ที่มีผู้นำอากาศยานไร้คนขับลอบลงจอดบนหลังคาอาคารสำนักงานของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ... บทวิเคราะห์: วิกฤตการณ์ ด้านพลังงาน สู่พลังงานทางเลือก เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของไทย
               พลังงานมีความสำคัญกับมนุษย์เรามาก และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน แต่จะอยู่ในรูปของพลังงานขั้นสุดท้าย หรือ Secondary Energy ซึ่งก็คือพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ปรับปรุง ให้อยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น เมื่อเวลาผ่านไป ประชากรก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้คนเรามีอายุยืนขึ้น สังคมเมืองก็ขยายตัวมากขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และภาคการคมนาคมขนส่ง สิ่งเหล่านี้เป็นตัวการทำให้มนุษย์เราต้องบริโภคทรัพยากรของโลกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป อย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น และสิ่งที่ตามมาก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2 CH4 N2O HFC PFC และ SF6 อีกทั้งยังก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ อีกมากมาย ...

บทวิเคราะห์: การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่อความปลอดภัย
อากาศยานไร้คนขับ (UAV/UAS) ได้กลายเป็นหนึ่งในยุทโธปกรณ์ที่มีลักษณะเป็น dual use กล่าวคือ สามารถใช้งานได้ทั้งในทางทหารและทางพลเรือน อัตราการเจริญเติบโตจึงเป็นอย่างรวดเร็ว โดยในเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา คาดกันว่าการลงทุนกับอากาศยานไร้คนขับจะสูงถึง 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจำนวนอากาศยานไร้คนขับที่ขายได้จะสูงถึง หนึ่งล้านสี่แสนหน่วยภายในปี ค.ศ. 2025  ...

เทคโนโลยีต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องสำหรับภารกิจเคลียร์เส้นทาง
เทคโนโลยีการต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องสำหรับภารกิจการเคลียร์เส้นทาง
ตั้งแต่เหตุการณ์ 9/11 โลกได้เข้าสู่สงครามอสมมาตร (Asymmetric Warfare) ซึ่งคู่สงครามมีศักยภาพทางสงครามต่างกันอย่างเทียบไม่ได้ ฝ่ายที่ด้อยกว่าจึงหันไปใช้ “ระเบิดแสวงเครื่อง” เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการทำลายฝ่ายที่เหนือกว่า ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการต่อต้านระเบิดแสวงเครื่องจึงมีการวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ระบบส่งกำลังร่วมทางอากาศความแม่นยำสูง (Joint Precision Airdrop System, JPADS)
จากที่เคยกล่าวกันว่าการส่งกำลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนหลังเป็นหลักแนวความคิดในการปฏิบัติจะมุ่งเน้นที่การสนับสนุนหน่วยดำเนินกลยุทธ์ให้สามารถดำรงสภาพและบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แต่ปัจจุบันในสภาพแวดล้อมของสงครามการต่อต้านการก่อการร้าย (Global War on Terrorism)ปฏิบัติการส่งกำลังต้องดำเนินการในลักษณะของปฏิบัติการรบมากขึ้น เพราะนอกจากจะต้องรบกับระยะทางและเวลาแล้ว ปฏิบัติการส่งกำลังยังต้อง “เอาชนะ” กำลังข้าศึกที่หันมาเลือกระบบการส่งกำลังที่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเป็นเป้าหมายหลัก ซึ่งวิธีการที่ใช้มีตั้งแต่การใช้ระเบิดแสวงเครื่อง การซุ่มโจมตี หรือแม้แต่การเข้าตีที่ตั้งทางการส่งกำลัง ด้วยเหตุนี้การส่งกำลังทางอากาศจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบัน การส่งกำลังทางอากาศมีประวัติมายาวนาน

บทวิเคราะห์ : การใช้เทคโนโลยีตรวจจับได้ยาก เพื่อพัฒนาศักยภาพเรือรบไทย

การใช้เทคโนโลยีตรวจจับได้ยาก เพื่อพัฒนาศักยภาพเรือรบไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีตรวจจับได้ยาก (Stealth) นั้นได้ถูกนำมาใช้ในทางด้านการทหารมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะทางด้านอากาศยานและเรือรบ ตามหลักการทำสงครามทางเรือนั้นจะให้ความสำคัญต่อการตรวจจับและพิสูจน์ทราบฝ่ายตรงข้ามให้ได้ก่อนที่ฝ่ายตนจะถูกตรวจจับและพิสูจน์ทราบฝ่ายได้ เพื่อชิงความได้เปรียบและความอยู่รอดของฝ่ายตนเอง ด้วยผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลอันมีมูลค่ามหาศาลของประเทศที่ติดกับทะเล ดังนั้นกำลังทางเรือ/ศักยภาพของเรือรบแห่งกองทัพเรือจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ประเทศเหล่านี้ได้มีความพยายามในการพัฒนาศักยภาพ/อำนาจแห่งกองทัพเรือในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีตรวจจับได้ยากมาพัฒนาขีดความสามารถของเรือรบของประเทศตนเอง ทั้งการพัฒนาหรือจัดหาเรือรบที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับยากเข้าประจำการในกองทัพเรือมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็ได้มีการต่อเรือ หรือจัดหาเรือประเภทนี้เข้าประจำการแล้ว เช่น สิงคโปร์ มีเรือฟริเกตชั้น Formidable? เวียดนาม มีเรือฟริเกต ชั้น Gepard? มาเลเซีย มีเรือ NGPV ชั้น Meko 100 และพม่า มีเรือฟริเกต ชั้น UMS Kyansittha? เป็นต้น ซึ่งแนวโน้มในอนาคตกองทัพเรือของไทยคงจะต้องมีการพัฒนาหรือจัดหาเรือรบที่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับได้ยากเข้าประจำการเช่นเดียวกัน เทคโนโลยีตรวจจับได้ยากนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว แต่ยังเป็นเรื่องที่มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการนี้ผู้เขียนจึงขอเสนอเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีในภาพกว้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีตรวจจับได้ยากสำหรับเรือรบ เพื่อการใช้เทคโนโลยีนี้กับเรือรบของไทยบทวิเคราะห์ : การสังหารหมู่ในซีเรียด้วยอาวุธทำลายล้างสูงกับบทบาทการกำจัดอาวุธเคมีขององค์การห้ามอาวุธเคมี (OPCW)

การนำอาวุธทำลายล้างสูงมาใช้ในทางทหาร
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีความต้องการสิ่งจำเป็นในชีวิตที่มีมากกว่าปัจจัย 4 ดังนั้นมนุษย์ในอดีตนอกจากจะแย่งชิงอาหาร ที่อยู่อาศัย เสื้อผ้า ยารักษาโรค ตลอดจนคู่ของตัวเองแล้วยังต้องการสิ่งปรุงแต่งทางอารมณ์เพื่อตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) อีกมากมาย ดังนั้นมนุษย์จึงต้องมีการแย่งชิงวัตถุเหล่านั้นให้ได้ตามความต้องการของตน ในเบื้องต้นอาจใช้กำลังกายแย่งชิงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ หากสู้ไม่ได้ก็จะใช้เครื่องทุ่นแรง อาวุธ และยุทโธปกรณ์ที่มีวิวัฒนาการมาตามลำดับ มนุษย์มีสมองที่มีระบบการคิดอย่างเป็นตรรกะ มีความสามารถในการจดจำที่ดี มีการบันทึกและทดลองอย่างมีเหตุผลจนได้อาวุธที่ซับซ้อนมากขึ้น สารพิษหรือสารสังหาร (Lethal Agents) จัดว่าเป็นอาวุธประเภทหนึ่งที่มนุษย์นำมาใช้ในการกำจัดศัตรูตั้งแต่ครั้งโบราณหลายพันปีมาแล้ว การใช้สารสังหารในสมัยนั้น ได้แก่ การใช้ลูกดอกอาบยาพิษ การวางยาพิษ เป็นต้น


เทคโนโลยีเก้าอี้นิรภัยในรถลำเลียงพล

ยานพาหนะของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอาวุธปืนและขนาดเล็กรวมถึงระเบิดแสวงเครื่องที่กลุ่มก่อความไม่สงบใช้เป็นเครื่องมือหลักในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ลอบดักทำร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ?ในแต่ละปีมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากที่สูญเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นจำนวนมาก จากการถูกลอบโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่อง ในขณะที่กำลังเดินทางอยู่บนยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางทหารและตำรวจ เช่น V-100 REVA 8x8 หรือรถยนต์พาณิชย์ดัดแปลงเพื่อใช้ในภารกิจทางทหาร ซึ่งที่ผ่านกลุ่มก่อความไม่สงบได้เพิ่มความพยายามในการสร้างความเสียหายด้วยการเพิ่มน้ำหนักของสารระเบิดเพื่อทวีอำนาจในการทำลายให้สูงมากยิ่งขึ้น ? ...


จรวดนำวิถีต่อสู้รถถัง

ความพยายามที่จะเอาชนะรถถังซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญในสนามรบนั้นได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การพัฒนาวัตถุระเบิดที่สามารถทะลุทะลวงเกราะที่หนาและก่อให้เกิดความเสียหายภายในได้ ความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีจรวดตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานั้นก่อให้เกิดการพัฒนาจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังนั้นมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องความหลากหลายของการออกแบบเพื่อให้สามารถติดตั้งใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ ยานรบทางบก หรือใช้เป็นอาวุธประทับบ่าก็ได้ ในขณะที่การปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานและอิรักนั้นจะมีภารกิจต่อสู้รถถังที่ค่อนข้างน้อยก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความขัดแย้งในอนาคตนั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบกับยานรบติดเกราะที่มีอย่างแพร่หลาย หลายๆ ประเทศในโลกต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากสงครามยานเกราะในระดับใหญ่ ?...


เทคโนโลยีพลังงานลม เพื่อการทหารไทย

ในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมานี้ ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและให้ความสนใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน เนื่องจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ?และการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมัน ทำให้หลายประเทศหันมาให้ความสนใจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทนกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งพลังงานนี้เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้หมุนเวียนได้อย่างต่อเนื่องไม่มีวันหมด และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อโลกอีกด้วย ซึ่งหนึ่งในหลายทางเลือก คือ พลังงานลม ที่มาจากธรรมชาตินั่นเอง สำหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานได้พยากรณ์ความต้องการพลังงานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 54 คาดว่าจะมีความต้องการพลังงานถึง 99,838 Ktoe และมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2555 ? 2564 ได้กำหนดกรอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยกำหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มขึ้นเป็น 25% ของการใช้พลังงานรวมทั้งหมด ภายใน 10 ปี ?...


previous 1 2 3 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap