หน้าแรก >> บริการของเรา วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
previous 1 2 3 next
บทวิเคราะห์: การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ก้าวแรกสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืน

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบจากการรุกรานจากภัยคุกคามทางทหารมาโดยตลอด แต่หลังจากสิ้นสุดของสงครามเย็นดูเหมือนว่าสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงจะมีการพัฒนาการไปในทางที่ดี การเผชิญหน้าทางกำลังทหารลดลงอย่างมาก ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคถึงแม้จะเปลี่ยนนโยบายทางทหารมาสู่การมีกำลังรบเชิงป้องกัน แต่ประเทศต่างๆ ก็ยังคงเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยต่างตระหนักว่าในภูมิภาคยังมีปัญหาที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับที่ประเทศต้องใช้กำลังทาทหารเข้าแก้ปัญหาอันได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งทางเขตแดน ปัญหาจากสังคมและการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจ และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นกันที่พยายามจะพัฒนาเสริมสร้างเขี้ยวเล็บของกองทัพอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะหยุดชะงักบ้างตามสภาพปัญหาเศรษฐกิจ โดยการจัดหายุทโธปกรณ์ของไทยนั้นถึงจะไม่สูงมากเช่นประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศในภูมิภาค แต่ก็เป็นจำนวนไม่น้อย อีกทั้งจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ส่งผลให้นอกจากประเทศไทยจะสูญเสียรายได้ให้แก่ต่างประเทศและต้องซื้อของในราคาสูงแล้วยังทำให้เรายังตกอยู่ในสภาพไม่สามารถพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศด้วย ....


บทวิเคราะห์: การวิจัยพัฒนาสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์: มิติใหม่ในทศวรรษหน้า

ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบจากการรุกรานจากภัยคุกคามทางทหารมาโดยตลอด แต่หลังจากสิ้นสุดของสงครามเย็นดูเหมือนว่าสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงจะมีการพัฒนาการไปในทางที่ดี การเผชิญหน้าทางกำลังทหารลดลงอย่างมาก ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคถึงแม้จะเปลี่ยนนโยบายทางทหารมาสู่การมีกำลังรบเชิงป้องกัน แต่ประเทศต่างๆ ก็ยังคงเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยต่างตระหนักว่าในภูมิภาคยังมีปัญหาที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งในระดับที่ประเทศต้องใช้กำลังทางทหารเข้าแก้ปัญหาอันได้แก่ ปัญหาความขัดแย้งทางเขตแดน ปัญหาจากสังคมและการเมืองระหว่างประเทศ ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงของประเทศมหาอำนาจ และปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ในส่วนของประเทศไทยก็เช่นกันที่พยายามจะพัฒนาเสริมสร้างเขี้ยวเล็บของกองทัพอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะหยุดชะงักบ้างตามสภาพปัญหาเศรษฐกิจ โดยการจัดหายุทโธปกรณ์ของไทยนั้นถึงจะไม่สูงมากเช่นประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศในภูมิภาค แต่ก็เป็นจำนวนไม่น้อย อีกทั้งจำนวนเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ส่งผลให้นอกจากประเทศไทยจะสูญเสียรายได้ให้แก่ต่างประเทศและต้องซื้อของในราคาสูงแล้วยังทำให้เรายังตกอยู่ในสภาพไม่สามารถพึ่งพาตนเองด้านการป้องกันประเทศด้วย


บทวิเคราะห์: ข้อพิพาทน่านน้ำทะเลจีนใต้ ตอนที่ 3: ทิศทางและแนวโน้ม

จากบทความในตอนที่แล้ว แม้จีนจะตั้งใจจริงกับนโยบาย Good Neighbor Policy กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียนมากเพียงใด แต่สำหรับทะเลจีนใต้นั้นเป็นเรื่องที่แตกต่าง สำหรับประเทศจีนแล้ว ทะเลจีนใต้ถือว่าเป็นผลประโยชน์ที่สำคัญอันยิ่งยวด และไม่สามารถประนีประนอมได้ (Uncompromising) เนื่องจากการที่จีนมีทางออกทางทะเลเพียงด้านเดียว ซึ่งถ้าหากนับประเทศจีนเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็ถือได้ว่าประเทศจีนจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศแรกที่มีทางออกทางทะเลเพียงด้านเดียว ซึ่งหมายความว่าทะเลจีนใต้มีผลต่อความอยู่รอดในฐานะของการเป็นประเทศมหาอำนาจของจีนเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ในเรื่องของการเดินเรือสินค้าเข้าออก เช่นเรือขนวัตถุดิบ เรือขนส่งสินค้านำเข้าส่งออก เรือบรรทุกน้ำมัน และนอกจากเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแล้ว ทะเลจีนใต้ยังเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งด้านการประมง และแหล่งพลังงานสำรองอย่างน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่คาดกันว่ามีมหาศาลจนได้รับขนานนามว่า ?The next Persian Gulf?ฉะนั้น ด้วยสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมจีนถึงยอมหักแต่ไม่ยอมงอในเรื่องข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้จนเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบัน
บทวิเคราะห์: ระบบจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริงสำหรับกองทัพไทย

ระบบจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริงสำหรับกองทัพไทยบทวิเคราะห์: เทคโนโลยีการนำวิถี: ความจำเป็นสำหรับอาวุธในยุคปัจจุบัน ข้อพิจารณาและขีดจำกัด

เทคโนโลยีการนำวิถี: ความจำเป็นสำหรับอาวุธในยุคปัจจุบัน ข้อพิจารณาและขีดจำกัด


บทวิเคราะห์: หลักการผลิตภาพ 3 มิติ สำหรับการสร้างโลกเสมือนจริง

หลักการผลิตภาพ 3 มิติ สำหรับการสร้างโลกเสมือนจริง


บทวิเคราะห์: เทคนิคทัศนวิสัยที่ลดลงเนื่องจากระยะทาง: แนวทางสู่โลกเสมือนจริง

เทคนิคทัศนวิสัยที่ลดลงเนื่องจากระยะทาง: แนวทางสู่โลกเสมือนจริง


บทวิเคราะห์: ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี กับ กองทัพไทย

ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี กับ กองทัพไทยบทวิเคราะห์: อนาคตภาพของประชาคมอาเซียน (Future of ASEAN Community)

อนาคตภาพของประชาคมอาเซียน (Future of ASEAN Community)บทวิเคราะห์: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2015 กับทฤษฎีการรวมตัวเชิงภูมิภาค : กรณีศึกษาเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียน
เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า ในปี ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ. 2558 นั้น อาเซียนจะทำการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการรวมตัวแบบสมาคม (Association) ไปเป็นแบบประชาคม (Community) โดยแบ่งเป็นสามเสาหลักคือ เสาด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community - APSC), เสาด้านประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community - AEC) และ เสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) อย่างไรก็ตาม มีหนึ่งในสามเสาหลักที่ดูจะมีปัญหาในการปฏิบัติมากที่สุดนั่นก็คือเสาด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง ซึ่งอันที่จริงแล้วผู้ที่ทำการร่างพิมพ์เขียวของเสาด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC Blueprint) ก็คาดการณ์ไว้แต่แรกแล้วเช่นกันว่าเสาด้านนี้น่าจะมีปัญหาในการผลักดันมากที่สุด เห็นได้จากประโยคสุดท้ายในหัวข้อ Introduction ของหนังสือพิมพ์เขียวนั้นที่ระบุว่า ‘[t]he APSC Blueprint would also have the flexibility to continue programmes/activities beyond 2015 in order to retain its significance and have an enduring quality.’  อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็พยายามหาวิธีในการสร้างเสาด้านนี้ขึ้นมาตามเจตนารมณ์ของประชาคมอาเซียน 2015 ให้ได้ ในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงในอาเซียนได้แสวงหาปัจจัยที่จะสามารถดึงเอาประเทศสมาชิกต่างๆ ของอาเซียนยอมเข้ามาร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดประชาคมในเสาดังกล่าว โดยหลายท่านได้ชี้ไปที่การหาภัยคุกคามต่อความมั่นคงร่วมกัน (Common Threat) โดยเฉพาะภัยด้านความมั่นคงนอกรูปแบบ (Non-traditional Security) เช่นการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยธรรมชาติ โดยหวังว่าประเทศสมาชิกจะสามารถแสวงหาจุดร่วมได้จนเป็นจุดก่อกำเนิดให้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเริ่มต้น ...

บทวิเคราะห์: ปัจจัยมนุษย์ในการทำงานร่วมกับอากาศยานไร้นักบิน
แนวความคิดในการใช้งานอากาศยานไร้นักบินหรือ UAV ในทางทหาร เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในยุคที่ 3 ของสงคราม (Third Generation of War: 3GW) หรือในระหว่างยุคสงครามเย็น เมื่อรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ต้องเผชิญหน้ากับภัยคุกคามใหม่จากรถยิงขีปนาวุธแบบ SS-20 ที่มีความคล่องตัวสูงของสหภาพโซเวียต เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใช้ในการลาดตระเวนและติดตามเป้าหมาย

บทวิเคราะห์: จรวดร่อนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จรวดร่อน (Cruise Missile) นับเป็นอาวุธฉลาดหรือ Smart Weapon ประเภทหนึ่งที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆ เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบอากาศพลศาสตร์ ระบบนำร่อง ระบบสื่อสาร ผนวกเข้ากับระบบอาวุธทางทหารทั่วไปจนก่อให้เกิดระบบอาวุธที่น่าสะพรึงกลัวจนนานาประเทศต่างต้องการมีไว้ครอบครองเพื่อความได้เปรียบในเชิงรุก เชิงรับ หรือเพื่อการป้องปราม จรวดร่อนนั้นเริ่มมีการใช้งานครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเยอรมันได้ใช้ระเบิดบินแบบ V-1 ในการโจมตีอังกฤษ ต่อมากองทัพสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและใช้งานจรวดร่อนในสงครามเวียดนาม เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันในสมรภูมิอ่าวเปอร์เซียและอัฟกานิสถาน ...

บทวิเคราะห์: โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ข้อวิพากษ์ด้านความมั่นคง
ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมานั้น โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายประเทศพม่านั้นได้จุดประเด็นความสนใจในระดับนานาชาติซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเอเซียตะวันออกหรือแม้แต่ของโลกเท่านั้น แต่โครงการดังกล่าวยังได้จุดประเด็นไปไกลถึงด้านความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

บทวิเคราะห์: กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น
ในชีวิตประจำวันหรือแม้แต่ในการทำงานมักมีเรื่องที่ต้องทำให้มีการตัดสินใจมากมายทั้งในเรื่องเล็ก ๆ ที่เป็นส่วนตัว หรือในเรื่องสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการใดกิจการหนึ่ง หรือแม้แต่ในการบริหารงานนอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ปฏิบัติแล้ว สิ่งสำคัญประการหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้างานหรือผู้บริหาร คือ การตัดสินใจ (Decision Making) เพราะการตัดสินใจเปรียบเสมือนหัวใจของการปฏิบัติงานและบริหารงาน

บทวิเคราะห์: เทคโนโลยีการพรางตัวที่ใช้ทางการทหาร
เทคโนโลยีการพรางตัวที่ใช้ทางการทหาร

นาโนเทคโนโลยี: นวัตกรรมที่กองทัพไม่ควรมองข้าม
การรบ การทำสงคราม และการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศเป็นหน้าที่หลักของทหาร ดังนั้นทหารจะต้องมีความพร้อมด้านกำลังรบ และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งต้องเรียนรู้ ติดตามเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภารกิจทางทหาร อันจะก่อให้เกิดความได้เปรียบในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

“นาโนเทคโนโลยี” (Nanotechnology) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในศตวรรษที่ 21 นี้ การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของวัสดุที่มีขนาดระดับนาโนเมตร หรือ “นาโนศาสตร์” (Nano Science) เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary Area) ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการหลายแขนง เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เอง การค้นคว้าวิจัยต่อยอดด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง จึงพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ...


การวิเคราะห์ข้อคำถามแบบลำดับความสำคัญ (Ranking Question Analysis)
ในการที่จะวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง สิ่งที่ต้องมี คือ ข้อมูล การได้มาของข้อมูลนั้นมีหลายหนทางด้วยกัน และหนทางหนึ่งที่เป็นที่นิยมสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลนั่นคือ การใช้แบบสอบถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ จะทำให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด แต่ความต้องการของผู้ใช้มักจะไม่ใช่ความต้องการเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการวิเคราะห์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด จึงควรใช้แบบสอบถามที่มีข้อคำถามแบบจัดลำดับความสำคัญร่วมอยู่ด้วย

ข้อคำถามแบบจัดอันดับ (Ranking question) เป็นข้อคำถามแบบปิด (Close ended question) ประเภทหนึ่ง มีคำตอบเป็นตัวเลือกเพื่อให้แสดงความคิดเห็น โดยการกำหนดระดับความคิดเห็นของผู้ตอบในแต่ละข้อว่ามากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งข้อคำถามต้องการให้ผู้ตอบใส่ตัวเลขเรียงลำดับคำตอบต่าง ๆ ตามความสำคัญจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก โดยเริ่มใส่ตั้งแต่หมายเลข 1 2 3 4 5... ตามลำดับ (โดยต้องกำหนดให้แน่ชัดว่าตัวเลขนั้น หมายถึงมากหรือน้อย) ...


พลังงานนิวเคลียร์: เทคโนโลยีที่น่าสนใจ

พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานในรูปต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง รังสี หรืออนุภาคต่าง ๆ ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอม และปลดปล่อยพลังงานออกมา การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ


previous 1 2 3 next
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap