หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. >> แผนและผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ในรอบ 6 เดือน 
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap