หน้าแรก >> งานวิจัยและพัฒนา >> ผลงานและขีดความสามารถ
ขีดความสามารถ
ส่วนความปลอดภัยทางวิศกรรม (OES)
1. มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บวัตถุอันตรายและการเผชิญเหตุ

ส่วนงานทดสอบและประเมินผล (OTE)
1. การบันทึกและประมวลผลด้วยกล้องความเร็วสูง 


ส่วนควบคุมคุณภาพและการมาตรฐาน (OQS)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และระบบการสอบเทียบเครื่องมือวัดตลอดจนการควบคุมดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือที่อยู่ในการดูแลให้มีความพร้อมสำหรับการใช้งานส่วนความปลอดภัยทางวิศวกรรม (OSE)
หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Functions)
ทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการ โดยเริ่มตั้งแต่การทบทวนความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้/ลูกค้าในเชิงเทคนิคและความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ งานออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงระบบโรงปฏิบัติการและพัฒนา (OWS)
ข้อมูลองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์


ฝ่ายบริหารโครงการ (OPM)
ความสามารถ
- บริหารโครงการและวิศวกรรมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- บริหารจัดการโรงงานส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริง (OVS)
ส่วนงานระบบเครื่องช่วยฝึกเสมือนจริงได้แยกกลุ่มขีดความสามารถออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 


ส่วนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน (OPS)
1. กำหนดสูตรและขั้นตอนในการผสมสารเคมีผลิตดินขับ 
    รวบรวมองค์ความรู้ส่วนประกอบของสารเคมีผลิตดินขับแบบ Composite Solid Propellant และลำดับขั้นตอนการผสมสารเคมีผลิตดินขับที่ สทป.ส่วนงานวิศวกรรมวัตถุระเบิดและนิวเคลียร์ เคมี (ONE)
ขีดความสามารถด้านหัวรบ HE fragmentation
การคำนวณและจำลอง
การหาความเร็วต้น และทิศทางของสะเก็ด
การกระจายของจำนวน และน้ำหนักของสะเก็ดส่วนวิศวกรรมยานรบ (OMV)
1) Reverse Engineering Methodology
        1.1) Two-seated (side-by-side) Aircraft
        1.2) Missile Launching Platform
ส่วนงานวิศวกรรมโลหการและวัสดุ (OMM)
ความรับผิดชอบ  
        แบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1. ด้านการทดสอบ,วิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุ (Metallurgical)    มีสามารถทำการทดสอบวัสดุในเบื้องต้นตามเครื่องมือที่มีอยู่ส่วนงานวิจัยพลังงานทดแทน (OEF)
เทคโนโลยีต้นแบบสำหรับการจัดเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองและหาประสิทธิภาพการประจุไฟสำหรับการเก็บสะสมพลังงาน
- จำลองความร้อนและประสิทธิภาพของการเก็บสะสมพลังงานส่วนงานวิศวกรรมการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่ายความพิวเตอร์ (ODC)
1. ความเชี่ยวชาญ/ความชำนาญ  
    1.1 การพัฒนาระบบแผนที่สถานการณ์ (Mapping Applications)
ความรับผิดชอบ
      วิจัยและพัฒนาระบบการแสดงและติดตามข้อมูลบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกพื้นที่ปฏิบัติการบนแผนที่ ส่วนงานวิศวกรรมควบคุมและการสื่อสาร (OCC)
              ส่วนงานวิศวกรรมควบคุมและการสื่อสาร  มีหน้าที่รับผิดชอบการวิจัยและการออกแบบองค์ประกอบพื้นฐานในงานวิศวกรรมควบคุมสำหรับยุทโธปกรณ์ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  ระบบสมองกลฝังตัวและอิเล็กทรอนิกส์  ระบบควบคุมอัตโนมัติ และการนำวิถีแบบต่างๆ   รวมถึงระบบสื่อสารทางยุทธวิธี   


ส่วนงานวิศวกรรมอากาศยาน (OAE)
1. วิเคราะห์อากาศพลศาสตร์และเสถียรภาพของจรวดและอากาศยาน
2. ออกแบบและสร้างโครงสร้างอากาศยานแบบ Fixed-wing
3. ทดสอบระบบอากาศยานไร้คนขับแบบ Fixed-wing
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap