หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ


นายมนัส แจ่มเวหา
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรวิลัย เดชอมรชัย
กรรมการตรวจสอบ

นายพรชัย หาญยืนยงสกุล
กรรมการตรวจสอบ

ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตามการวิจัยและพัฒนาตามยุทธศาสตร์


พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานอนุกรรมการ

ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
รองประธานอนุกรรมการ

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
อนุกรรมการ

ดร.สิทธิกร ลาภาพงษ์
อนุกรรมการ

พลเอก มนตรี กำแพงเศรษฐ์
อนุกรรมการ

พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล
อนุกรรมการ

พลอากาศตรี ศ.ดร.วินัย จันทร์เปล่ง
อนุกรรมการ

พลโท สุภมนัส ภารพบ
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล


นายบุญญรัตน์ ดวงรัตน์
ประธานอนุกรรมการ

นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์
อนุกรรมการ

นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัตจะเสรี
อนุกรรมการ

พลเอก ไมตรี เตชานุบาล
อนุกรรมการ

พลเอก พลภัทร วรรณภักตร์
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการกฎหมาย


นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานอนุกรรมการ

ดร.ชาคร วิภูษณวนิช
อนุกรรมการ

นายวรัชญ์ เพชรร่วง
อนุกรรมการ

นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวนิชกุล
อนุกรรมการ

พลตรี ศรายุทธ กลิ่นมาหอม
อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนกฎหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามงานวิจัยและการทดลองใช้งาน


ปลัดกระทรวงกลาโหม
ประธานอนุกรรมการ

เสนาธิการทหาร
รองประธานอนุกรรมการ

เสนาธิการทหารบก
อนุกรรมการ

เสนาธิการทหารเรือ
อนุกรรมการ

เสนาธิการทหารอากาศ
อนุกรรมการ

พลเอก กิติกร ธรรมนิกาย
อนุกรรมการ

พลเอก สรศักดิ์ ขาวกระจ่าง
อนุกรรมการ

พลเอก ชาญชัย ยศสุนทร
อนุกรรมการ

พลเรือเอก จีรพัฒน์ ปานสกุล
อนุกรรมการ

พลอากาศเอก ปรีชา ประดับมุข
อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา
ทางการทหาร กองทัพเรือ

อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนา
ทางการทหาร กองทัพบก

อนุกรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายและกลยุทธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap