หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
O1 โครงสร้าง


O2 ข้อมูลผู้บริหาร


O3 อำนาจหน้าที่


O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


O5 ข้อมูลการติดต่อ


O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องO7 ข่าวประชาสัมพันธ์


O8 Q&A


O9 Social Network


O10 แผนการดำเนินงานประจำปีแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.dti.or.th/page_b.php?cid=185

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

http://www.dti.or.th/page_b.php?cid=185

รายงานประจำปี สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2564


O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (รอบ 6 เดือน)


O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


รายงานผลการสำรวจการรับรู้ ทัศนคติ และภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่มีต่อ สทป.


O17 E-Service

คลังข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ: http://dspace.dti.or.th/jspui/

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศO19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง: https://www.dti.or.th/download2.php?cid=30
ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์: http://www.dti.or.th/download.php?cid=242
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR): http://www.dti.or.th/download.php?cid=243
ประกาศเชิญชวน: http://www.dti.or.th/download.php?cid=244
ประกาศราคากลาง: http://www.dti.or.th/download2.php?cid=31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา: http://www.dti.or.th/download.php?cid=245


O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา และแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560-2565: https://www.dti.or.th/download/210422114003_3hr_policy.pdf

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนดำเนินงานตามนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565


O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ระเบียบ/ประกาศ สถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล: https://www.dti.or.th/page_b.php?cid=99&cno=5505

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


โครงการพัฒนาบุคลากร (S42) สรุปรายงานงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4


O29 แนวปฏิบัติการจัดหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต


O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนในการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


สรุปผลการร้องเรียนเรื่องทุจริตของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)


O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สทป. ร่วมกับ อพวช. จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2022”


สทป. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และหน่วยประสานการวิจัยของเหล่าทัพ ทั้ง 3 เหล่าทัพ


hสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ร่วมกับบริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์รับเบอร์ จำกัด จัดพิธีส่งมอบยานเกราะ ล้อยางแบบ 4x4 ให้ราชอาณาจักรภูฏาน


สทป. และ “บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด” หรือ (ARV) ในกลุ่ม ปตท.สผ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบอากาศยานไร้คนขับและการฝึกอบรมนักบินอากาศยานไร้คนขับ
O34 นโยบายไม่รับของขวัญ


นโยบายไม่รับของขวัญ


O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

สทป. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


สทป. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ สทป.


O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

http://www.dti.or.th/page_b.php?cid=181

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565


O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

http://www.dti.or.th/page_b.php?cid=181

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน


O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สทป. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สทป. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ สทป.O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2565


O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก


O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.dti.or.th/page_b.php?cid=181

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565


O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สทป. จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)


สทป. จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ สทป.


 
Buyuk bir is yerde yillarini vermis olan olgun kadin kendisinin porno izle son zamanlarda patronlari tarafindan begenildigini ogrenince mobil porno hafta sonu partilere akmak ister ve en seksi elbiselerini porno izle giyerek muhtesem olgun bedenini sokaga cikarir Aklinda cilginca seks izle eglenerek seks yapmak olan olgun kadin eglence mekanlarinin oldugu rokettube yere gelerek kendisine en uygun olan adami secmek ister Karsisin porno video siyahi bir adam cikinca ona tek bakisi ile suzen olgun kadin yavasca mobil pornolar suzulerek yanina gelir ve ona kendisini tanistirip bu gece sex hikayeleri kendisiyle olmak istedigin soyleyerek eglence mekanina girer ve alkolu porno resimler fazla kacirmadan zencinin evine gelip mutusuz oldugu bahanesi ile direk sikti
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap