หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ

พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พันเอก ผศ.ดร.ทวิวัชร วีระแกล้ว
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (1)

นายศรีจรุง พันธัย
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (2)

พลอากาศตรี เจษฏา คีรีรัฐนิคม
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (3)

พลอากาศตรี เจษฏา คีรีรัฐนิคม
รักษาการผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์
ผู้อำนวยการโรงปฏิบัติการวิจัย และพัฒนา

พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

พันโท พิศักดิ์ เจริญภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย

นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พันเอก วุฒิไกร พิบำรุง
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

พันเอก ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

พันเอก วิทวัส สุขยางค์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์ ทองศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ดร.วิศรุต ขันธิกุล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ดร.อนิรุทธิ์ เตชะอุบล
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร

พันเอก ดร.มนต์ชัย ดวงปัญญา
ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้และการเผยแพร่

นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค

นาวาอากาศโท อนันต์ โชติช่วงนภา
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap