หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (1)

พลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (2)

พลตรี ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (3)

พันเอก วิทวัส สุขยางค์
รองผู้อำนวยการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (4)

นาวาอากาศโท ดร.เพิ่มศักดิ์ ศิริพละ
ผูัอำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

นาวาเอก ณณัท ฐานทัดสกุล
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ

นาวาอากาศโท นฤพณ พิทยประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการโรงปฏิบัติการวิจัย
และพัฒนา

พันเอก จิรศักดิ์ จิ้วไม้แดง
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

พันโท พิศักดิ์ เจริญภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐาน
และความปลอดภัย

นาวาอากาศโท อนันต์ โชติช่วงนภา
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

พลตรี ชรัติ อุ่มสัมฤทธิ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

พันเอก ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

พันเอก วิทวัส สุขยางค์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นาวาอากาศเอก กิตติพงศ์ ทองศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ดร.วิศรุต ขันธิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งกำลังบำรุง

พลอากาศตรี ผศ.ดร.สุธี จันทรพันธุ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร

นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ ขุมทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายองค์ความรู้
และการเผยแพร่

ดร.มนตรี เจริญศรี
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ
และเทคนิค

นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย วงษ์เกตุ
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap