หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานกรรมการ

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
ปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
เสนาธิการทหาร

พลเอก สสิน ทองภักดี
เสนาธิการทหารบก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
เสนาธิการทหารเรือ

พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง
เสนาธิการทหารอากาศ

ศ.ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม)

นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(บริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล)

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(กฏหมาย)

นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(การเงิน การบัญชี และงบประมาณ
การตรวจสอบ ประเมินผล
และการบริหารความเสี่ยง)

พลเอก สมพงศ์ มุกดาสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ / กรรมการและเลขานุการ
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap