หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. สารจากผู้บริหาร
สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
Defence Technology Institute's Declaration on Honesty, Moral integrity, Transparency in Operations and Anti-corruption and Misbehavior Policies
 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, แฟกซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2015 Defence Technology Institute (Public Organization). All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap