หน้าแรก >> เกี่ยวกับ สทป. ค่านิยม
ค่านิยม
ค่านิยมองค์กรของ สทป. มี 6 ประการ ดังต่อไปนี้

มุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ (Achievement – oriented) 
หมายถึง : ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Perseverance) ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ท้าทายที่กำหนดไว้ (Challenging Goals) และสามารถนำมาให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้จริง (Pragmatism) โดยทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและองค์กรสูงสุด

คิดทำเป็นทีมงาน (Teamwork) 
หมายถึง : ความสามารถในการประสานความร่วมมือ ความช่วยเหลือ การให้ข้อมูลความคิดเห็น และการทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป เพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันและก่อให้เกิดผลสำเร็จร่วมกัน

สานซื่อสัตย์ยุติธรรม (Integrity) 
หมายถึง : การรักษาหลักการ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตนเป็นสำคัญ แสดงออกถึงการปกป้องความถูกต้อง จุดยืนแห่งวิชาชีพ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของสถาบันฯ กระทรวงกลาโหม 
และประเทศชาติ

นำความพอใจสู่ลูกค้า (Customer satisfaction) 
หมายถึง : ความตั้งใจในการให้บริการ มีทัศนคติที่ดี ช่วยเหลือ ติดตามเสมือนเป็นธุระของตัวเอง เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการทั้งภายใน 
และภายนอก ค้นหาและทำความเข้าใจกับความต้องการ และความคาดหวัง วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงในการให้บริการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) 
หมายถึง : ขวนขวายเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งฝึกฝนทักษะ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของตนเอง, กระบวนการทำงาน และผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ

เรื่องผลประโยชน์ชาติต้องมาก่อน (National interest first)
หมายถึง : การรักษาหลักการ ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณ โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์เฉพาะตนเป็นสำคัญ แสดงออกถึงการปกป้องความถูกต้อง จุดยืนแห่งวิชาชีพ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของสถาบันฯ กระทรวงกลาโหม 
และประเทศชาติ (ความหมายเดียวกับหัวข้อที่ 3)


 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap