See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

ประกาศราคากลางงานซื้อ PC จำนวน 30 เครื่อง และ Notebook จำนวน 30 เครื่อง

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศราคากลางงานซื้อ PC จำนวน 30 เครื่อง และ Notebook จำนวน 30 เครื่อง


PDF button

 

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top