See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

ประกาศเลื่อนสอบราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารประกอบรวม โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา นครสวรรค์

 ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม เรื่องประกาศพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารประกอบรวม โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา นครสวรรค์


PDF button

 

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top