See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

บรรยายพิเศษ

1

        สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดย นาวาอากาศเอก อนุชา เครือประดับ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ/นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

1

2

3

4

5

6

7

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top