See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

สัมมนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์

alt 

               สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของสถาบันฯ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม   โดย

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการ  และพลโท ดร. ฐิตินันท์  ธัญญสิริ  ผู้อำนวยการ  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของสถาบันฯ โดยผู้ร่วมสัมมนาจากกว่า 100 หน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงกลาโหม  โดยการระดมความคิดผู้เข้าร่วมสัมมนานำมาพัฒนาแผนยุทธศาสตร์    ในการนี้สถาบันฯได้รับเกียรติจาก  นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร  แสดงปาฐกถาในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลด้านการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552  ณ โรงแรมรามาการ์เดน

 

ปาฐกถา “นโยบายรัฐบาลด้านการวิจัยและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ”

โดย นายพีระพันธุ์  สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร 

  ดาวน์โหลด บทปาฐกถา (PDF 136 KB)

  ดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอ (12.81 MB)

 

 alt alt 

alt alt 

alt alt 

alt alt 

alt alt

 

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top