See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

สทป. และ ทร. ร่วมจัดงานเสวนาและแถลงผลงานทางวิชาการ “แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย”


                26 กรกฏาคม 2554 (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์) – สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือสทป. และกองทัพเรือ ร่วมกันจัดการเสวนาและแถลงผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย” ซึ่งเกิดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของทะเลและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในฐานะแหล่งทรัพยากรที่ช่วยเลี้ยงระบบเศรษฐกิจและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนไทย

โดยนอกจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทะเลไทยท้งภาครัฐและเอกชนจะได้มาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทะเลไทยแล้ว ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งเป็นการมองทะเลไทยในมิติด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้เข้าร่วมเสวนามี คุณถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พลเรือโท ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองเสนาธิการกองทัพเรือ คุณสุมาลี เดชานุรักษ์นุกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และพลโท ดร. ฐิตินันท์ ธัญญสิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมในการเสวนา โดยมีพลเรือตรี จุมพล ลุมพิกานนท์ หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้ดำเนินรายการ

หลังจากนั้น เป็นการแถลงผลงานทางวิชาการ เรื่อง แนวโน้มของเทคโนโลยี และความมั่นคงทางทะเล: แรงขับเคลื่อน เพื่อการพัฒนาสมุททานุภาพของไทย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสทป. กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการมองภาคความเปลี่ยนแปลงในมิติด้านความมั่นคงของทะเลไทยทั้งในด้านยุทธศาสตร์ เทคโนโลยี และกฏหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทะเลไทย

ทั้งนี้ทะเลนับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ของประเทศอย่างมาก โดยแต่ละประเทศมีการใช้ทะเลในลักษณะต่างๆ เช่น ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม เป็นแหล่งกำเนิดสมุททานุภาพ (SEA POWER) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้ำและแพร่กระจายสัตว์น้ำ เป็นที่แสดงอำนาจ/ขีดความสามารถของกำลังของประเทศ เป็นที่สะสม ซ่อนพราง และทดลองอาวุธ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ เป็นแหล่งทิ้งของเสีย ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากทะเลสูงถึงปีละ 7.4 ล้านล้านบาท (ตามตัวเลขจากการวิจัยในปี 2548) และ 12 ล้านล้านบาทต่อปีในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากการใช้ทะเลเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าของประเทศไทยทั้งการนำเข้าและส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นแหล่งประกอบอาชีพต่างๆ ของคนไทยอีกหลายล้านคน พื้นที่ผลประโยชน์จากทะเลที่ประเทศไทยจะแสวงหาได้เต็มที่นั้นมีพื้นที่นับออกไปจากชายฝั่งถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย นับรวมได้ทั้งสิ้น 323,488.324 ตารางกิโลเมตร (Sq.Km.) หรือ 94,314.104 ตารางไมล์ทะเล (Sq.N.M.) หรือนับเป็นพื้นที่ที่ขนาดมากกว่าครึ่งของพื้นที่บนบกของประเทศไทยที่มีขนาดพื้นที่ 513,115 ตารางกิโลเมตร

นับเป็นครั้งแรกและเป็นหน้าประวัติใหม่ที่ส่วนงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลได้มาเริ่มต้นจับมือกันร่วมขับเคลื่อนสมุททานุภาพ และได้มาร่วมกันแสดงอนาคตภาพและทิศทางการแสวงหาและปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล นั่นคือทั้งมิติความมั่นคง ความมั่งคั่ง และความยั่งยืนของทะเลไทย อีกทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของไทย เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า สมาคมต่อเรือและช่อมเรือไทย การท่าเรือ ฯลฯ นับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาสังคมที่จะรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของทะเล รับทราบการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งทิศทางและนโยบายของรัฐต่อการแสวงหาและปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในที่สุด


 

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top