See other templatesSee other templates
Menu

เนื้อหา

การประชุมร่วมระหว่าง สทป. และ วศ. มก.

          สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) โดยส่วนบัณฑิตศึกษา นำโดย ดร. พรเทพ นิศามณีพงษ์ รอง ผอ. สทป. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร. ลำยอง แสนทวี ผอ. ส่วนบัณฑิตศึกษา และทีมงาน ประชุมร่วมกับ ดร. ไชยวัฒน์ กล่ำพล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการในการจัดทำหลักสูตรร่วมต่างประเทศ ระหว่าง สทป. และ วศ. มก. ณ ห้องประชุม DTI-B906 อาคารไคตั๊ก สำนักงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สทป. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

 

dti

dti

dti

dti

dti

dti

ติดต่อ สทป.

  • contect 01สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม
    อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • contect 03โทรศัพท์ : 0 2980 6688
  • contect 05แฟตซ์ : 0 2980 6688 ต่อ 300
Go to top