DTI TALK
  • DTI เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินภายนอกอากาศยานไร้คนขับสำหรับบุคคลภายนอกทั่วไป
  • จรวดดัดแปรสภาพอากาศ (Weather Modification Rocket)
  • วีดีทัศน์ต้นแบบจรวดหลายลำกล้องแบบนำวิถี DTI 1G
  • DTI ในวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2559
  • อัพเดตงานวิจัยด้านจรวดของ DTI
view all >>
หน้าแรก >> ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง >> ปีงบประมาณ 2562
ประกาศประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
previous 1 next
Show results per page
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่อง Dynamic mechanical analysis (DMA) และอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on July 18, 2019
6.44 Mb
ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาระบบแสดงผลทางยุทธวิธี (BMS) และระบบนำทาง (Navigation) บนรถฐานยิง และรถควบคุมสั่งการ DTI-1G โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดแบบนำวิถี DTI-1G ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
Added on July 15, 2019
188.14 Kb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างชนิด High mast ๔ จุด สำหรับส่วนงานสนับสนุน โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on July 03, 2019
1.23 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรนนิบัติบำรุงและตรวจสอบสภาพเครนเพื่อความปลอดภัยตามกฎหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on May 15, 2019
5.80 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป จำนวน ๙๗ รายการ สำหรับส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on April 22, 2019
6.13 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้า สำหรับโรงปฏิบัติการนครสวรรค์ (2 คัน) พร้อมยางรถไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
Added on April 11, 2019
1.24 Mb
(ร่าง) ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานทั่วไป จำนวน ๙๗ รายการ สำหรับส่วนควบคุมพัสดุและบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on April 03, 2019
6.43 Mb
ประกาศสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำหรับส่วนพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Added on April 01, 2019
1.32 Mb
previous 1 next
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 5 เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ : 0 2980 6688, โทรสาร : 0 2980 6199


ติดตามผ่านสื่อ Social ที่ : Facebook, Youtube

Copyright © 2019 Defence Technology Institute. All Rights Reserved.
Visitor No. visitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitorvisitor sitemap